Ochrana a spracovanie osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov a používania súborov cookie na webových stránkach spoločnosti IT Sharks

Spoločnosť IT Sharks sa usiluje dodržiavať najvyššie štandardy riadenia a komunikácie. Obzvlášť sa zameriavame na rešpektovanie osobných údajov používateľov, ktorí navštevujú naše webové stránky.

Účel politiky

Politika sa vzťahuje na webové stránky spoločnosti IT Sharks www.itsharks.sk. 

Táto politika ochrany osobných údajov definuje typ a spôsob zbierania informácií na stránkach spoločnosti IT Sharks a účel ich spracovávania.

Spoločnosť IT Sharks, vyhlasuje, že webové stránky spoločnosti sú prevádzkované s maximálnou starostlivosťou v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä tými, ktoré chránia súkromie používateľov internetových stránok:

 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/ER. Úradný vestník Európskej únie L. 2016 č. 119/1
 1. Zákon z 18. júla 2002, o poskytovaní služieb s elektronickými prostriedkami. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 1422, v znení neskorších predpisov
 1. Zákon z 16. júla 2004, o telekomunikáciách. Zbierka zákonov z roku 2014, položka 243, v znení neskorších predpisov

Zbieranie údajov

V súlade s uznávanou praxou väčšiny webových služieb uchovávame HTTP dopyty zaslané na náš server. Znamená to, že zverejňujeme IP adresy, z ktorých používatelia prehliadajú informačný obsah našej služby. Prehliadané zdroje sú identifikované URL adresami. Tiež poznáme, tieto údaje:

 • čas, kedy dopyt/informácia prichádza,
 • čas potrebný na odoslanie odpovede,
 • názov klientovej stanice – identifikáciu vykonáva HTTP protokol,
 • informácie o chybách, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní HTTP transakcií,
 • URL adresu predchádzajúcej stránky, ktorú používateľ navštívil (referrer link) – ak transfer na stránku kancelárie bol vykonaný cez odkaz,
 • informáciu o prehliadači používateľa.

Bez ohľadu na uvedené, môžu nastať okolnosti, keď na vykonanie požadovanej služby alebo procesu budú nevyhnutné informácie odlišné od vyššie uvedených, ktoré sa týkajú používateľa vrátane osobných údajov. V takomto prípade bude používateľ informovaný o potrebe sprístupnenia určitých informácií vrátane osobných údajov a účele použitia týchto informácií. Požívateľ je schopný urobiť dobrovoľné rozhodnutie týkajúce sa sprístupnenia alebo odmietnutia sprístupnenia svojich osobných údajov. Avšak sprístupnenie osobných údajov sa môže vyžadovať v situácii, keď má užívateľ záujem získať informácie o poskytovaní služby, o udalosti, ktorá sa popisuje na internetových stránkach spoločnosti, hlavne pri registrácii do databázy Freelancerov. Vtedy sa od používateľa môže vyžadovať vyplnenie a odoslanie formulára/dotazníka, v ktorom bude jasne uvedené, aký druh osobných údajov a na aký účel sa bude zhromažďovať.

Poskytnuté údaje budú spracované na obdobie nevyhnutné na dosiahnutie účelu tohto poskytnutia, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

V situácii, keď používateľ zverejní vo formulári/dotazníku osobné údaje tretej osoby, predpokladá sa, že používateľ má príslušný súhlas osoby, ktorej údaje zverejnil.

Používateľ má právo nahliadať do osobných údajov a právo zmeniť a doplniť akékoľvek nesprávne alebo neúplné osobné údaje. Bez ohľadu na vyššie uvedené je používateľ kedykoľvek oprávnený požiadať o ukončenie spracovávania jeho/jej osobných údajov – údaje sa vymažú. Spôsob predkladania takejto žiadosti sa definuje pri zhromažďovaní týchto údajov.

Súbory cookie

Webové stránky spoločnosti IT Sharks používajú takzvané súbory cookie alebo iné technológie, ktoré obsahujú funkcie podobné alebo ekvivalentné súborom cookie, t. j. informácie uložené v koncových prístrojoch používateľov navštevujúcich webové stránky. Webové stránky súbory cookie automaticky načítavajú a používajú pri každom spojení s koncovým prístrojom používateľa.

Webové stránky používajú súbory cookie na:

 • poskytovanie služieb,
 • prispôsobovanie obsahu webovej stránky koncovému prístroju používateľa, uchovanie jednotlivých nastavení používateľa a na optimalizovanie použitia webových stránok,
 • zlepšenie bezpečnosti kontrolou zneužití v priebehu používania webových stránok,
 • získanie kolektívnych, anonymných štatistík na zlepšenie funkčnosti webových stránok,
 • umožnenie používania základných funkcií webových stránok (napr. uchovanie navštívených stránok, aby sa dali znovu otvoriť na žiadosť používateľa),
 • na reklamné a marketingové účely na prispôsobenie reklamného obsahu zobrazeného na webových stránkach spoločnosti a na iných webových stránkach podľa voľby používateľa.

POZNÁMKA: súbory cookie nijako neumožňujú identifikovať identitu používateľa, nespracovávajú osobné údaje, ani nevykonávajú žiadne zmeny v konfigurácii koncového prístroja používateľa, ani v softvéri, ktorý je v tomto prístroji nainštalovaný.

Webové stránky spoločnosti IT Sharks požívajú tieto typy cookie súborov:

 • relácie cookie (dočasné) – sa v prístroji používateľa ukladajú len pri používaní webových stránok, t. j. až do odhlásenia, zatvorenia webovej stránky alebo zatvorenia požívateľovho prehliadača,
 • trvalé súbory cookie – tieto sa v používateľovom prístroji ukladajú až do konca ich životného cyklu (prevádzkový čas nastavený pre súbor cookie) alebo až kým ich používateľ neodstráni.

Nastavenia súborov sú individuálne pre každý internetový prehliadač. Stojí za to vedieť, že predvolenou možnosťou je povoliť akceptáciu súborov cookie. Každý používateľ však môže túto možnosť úplne vypnúť alebo obmedziť akceptáciu súboru cookie do určitej miery na svojom prístroji. Vedzte, že to môže ovplyvniť pohodlie pri používaní webových stránok a viesť k nedostatočnému alebo nesprávnemu zobrazeniu väčšiny webových stránok. V niektorých prípadoch je možné nastaviť prehliadač tak, aby požiadal o povolenie používateľa na inštaláciu súborov cookie. To používateľovi umožňuje riadiť súbory cookie, ale môže spomaliť prehliadač.

Na jednoduché riadenie súborov cookie treba vybrať prehliadač podľa vlastného výberu a nasledovať inštrukcie:

Mobily:

Ak nezmeníte nastavenia v rozsahu súborov cookie, tieto budú nainštalované do koncového prístroja používateľa a tak sa uložia informácie o koncovom prístroji používateľa a získa k nim prístup.

Sprístupnenie webových stránok

Webové stránky spoločnosti IT Sharks môžu obsahovať odkazy na internetové webové stránky iných subjektov. Spoločnosť IT Sharks nemá vplyv na politiku ochrany osobných údajov týchto subjektov a nezodpovedá za ich politiku.

PR a Marketing

Všetky informácie vrátane osobných údajov sprístupnených používateľom ako súčasť webových stránok spoločnosti IT Sharks môžu byť použité na marketingové účely formou zasielania e-mailových správ. Súhlas používateľa je ekvivalentný akceptovaniu prijímania komerčných informácií.

Použitie osobných údajov

Webové stránky spoločnosti IT Sharks, ale aj údaje poskytnuté mimo webovej stránky sú použité výhradne na tieno účely:

 • Ukladanie osobných údajov do databázy spoločnosti za účelom vyhodnotenia a oslovenia (ponuky) v prípade náboru pre nové projekty.
 • Zasielanie e-mailových ponúk na nové pracovné pozície.
 • Telefónne číslo na oslovenie a priebežnú komunikáciu o stave pracovnej pozície.
 • Životopis, pre potreby zhodnotenia, či uchádzač (firma, živnostník) spĺňa potrebné predpoklady na ponúkanú pozíciu.

Súhlas sa vzťahuje na všetky dokumenty, ktoré sa predkladajú v rámci náborových procesov.

Sprístupňovanie informácií klientom, partnerom

Osobné údaje a informácie poskytované prostredníctvom webových stránok spoločnosti IT Sharks sa môžu použiť na rozvoj a riadenie obchodných vzťahov s používateľom, ktorý zastupuje partnera alebo klienta. Môžu sa zasielať najmä obchodné, produktové, marketingové informácie alebo informácie o partnerských programoch.

Po odoslaní formuláru „Registračný formulár Freelancera“ užívateľ akceptuje a dáva súhlas na poskytnutie osobných údajov, najmä svoj životopis tretej strane, pre ktorú IT Sharks realizuje dodanie požadovaných zdrojov (ľudských kapacít).

Kontakt pre záležitosti ochrany súkromia alebo ochrany osobných údajov: info@itsharks.sk, phone: +421 917 612 500.